Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

54 total results found

അദ്ധ്യായം I : പ്രാരംഭം

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം II : ഗ്രാമസഭ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം III : വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം IV : നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയം

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം V : സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും സ്റ്റാഫും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം VI : വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം VII : യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം VIII : പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിജ്ഞാപനവും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ഭരണ സംവിധാനവും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം - IX : തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ നടത്തിപ്പ്

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം X : തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XI : അഴിമതി പ്രവൃത്തികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റങ്ങളും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XII : സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XIII : തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ വ്യവസ്ഥകൾ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XIV : പഞ്ചായത്തുകളുടെ അംഗങ്ങളേയും പ്രസിഡന്റിനേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥ

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

PRISM [ PENSIONER INFORMATION SYSTEM ]

A COMPLETE BOOK ON RETIREMENT

INTRODUCTION

A COMPLETE BOOK ON RETIREMENT

GPF [General Provident Fund] Closure

A COMPLETE BOOK ON RETIREMENT

അദ്ധ്യായം XV : പഞ്ചായത്തുകളുടെ യോഗങ്ങളും അധികാരങ്ങളുംചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XVI : പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ജീവനക്കാരും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം

അദ്ധ്യായം XVII : ധനകാര്യക്കമ്മീഷനും അതിന്റെ അധികാരങ്ങളും

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം