MS ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ AND ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳು (Conditions) ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. TRUE ಅಥವಾ FALSE ಅನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. = AND(B5>50,B5<90) ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ B5 ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ