AND FUNCTION IN MS EXCEL | ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸಲಿನ AND ಫಂಕ್ಷನ್

MS ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ AND ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳು (Conditions) ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. TRUE ಅಥವಾ FALSE ಅನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. = AND(B5>50,B5<90) ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ B5 ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು 90 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. IF ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು IF ಫಂಕ್ಷನಿನೊಳಗಿನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು OR ಫಂಕ್ಷನಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *