ഒരിക്കൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരുവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാക്കി ഒരിക്കൽകൂടി കബളിപ്പിക്കരുത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *