സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത്… ഒറ്റക്കു സഹിച്ച വേദനകളെക്കാൾ വലുതല്ല ഒരു ഉപദേശവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *