നുണ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *