നീ വിളിക്കുമ്പോൾ വഴക്കിടാനും പിണങ്ങാനും മാത്രമേ നേരമുള്ളൂ… പക്ഷെ നീ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന വേദന, വിഷമം അത് വളരെ കൂടുതലാണ്… ഇതാണോ പ്രണയം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല… അറിയാവുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം ഇഷ്ടമാണ്… മറ്റാരേക്കാളും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *