നിങ്ങളെ ലാളിച്ച, വളർത്തിയ, താലോടിയ,പഠിപ്പിച്ച, വലുതാക്കിയ, ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച കൈകളെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *