നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ… നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *