കാലങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും… ഇന്ന് നമ്മളെ ചേർത്തു നിർത്തിയവർ നാളെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം… അവരുടെ മനസ്സിലെ മുൻഗണന മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിനും മാറ്റം വരാം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *