കഥയറിയാതെ ആട്ടം കണ്ട് വിധിയെഴുത്തുന്ന ലോകത്തിന് നൽകാൻ ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ചൊരു പുഞ്ചിരിയേക്കാൾ മറുപടി വേറെയില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *