അടുത്ത ജന്മം അനാഥാലയത്തിലെ തൂണായി ജനിക്കണം ! ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *