ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും

ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും – 15

ഒരു പരീക്ഷയിൽ സമദിന്‍റെ റാങ്ക് മുകളിൽനിന്ന് 10-ാമതും താഴെനിന്ന് 25-ാമതും ആണ്. 6 കുട്ടികൾ തോറ്റുവെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര?

Photo: Pixabay
ഒരു സമചതുരത്തിന്‍റെ വശങ്ങൾ മൂന്ന് മടങ്ങായാൽ അതിന്‍റെ വിസ്തീർണം എത് ശതമാനം വർധിക്കും?
a) 300%
b) 700%
c) 800%
d) 900%
Show Answer

A ഒരു ജോലി 10 ദിവസം കൊണ്ടും B അതേ ജോ ലി 15 ദിവസം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ Aയും Bയും ചേർന്ന് അതേ ജോലി എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
Show Answer

4=61, 5=52, 6=63, 7=….
a) 39
b) 49
c) 94
d) 100
Show Answer

ഒരു പരീക്ഷയിൽ സമദിന്‍റെ റാങ്ക് മുകളിൽനിന്ന് 10-ാമതും താഴെനിന്ന് 25-ാമതും ആണ്. 6 കുട്ടികൾ തോറ്റുവെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര?
a) 40
b) 35
c) 42
d) 50
Show Answer

ക്ലോക്കിലെ സമയം 7.40 ആയാൽ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം?
a) 3.2
b) 4.2
c) 1.3
d) 12.2
Show Answer

മനു Aയിൽനിന്ന് Bയിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ. വേഗത്തിലും തിരിച്ച് Bയിൽനിന്ന് A യിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 40 കി.മീ. വേഗത്തിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യാത്രയിലെ മനുവിന്‍റെ ശരാശരി വേഗം എത്ര?
a) 50 കി.മീ./മണിക്കൂർ
b) 40 കി.മീ. മണിക്കൂർ
c) 45 കി.മീ. മണിക്കൂർ
d) 48 കി.മീ. മണിക്കൂർ
Show Answer

ഉപരിതല വിസ്തീർണം 24cm2 ആയ ക്യൂബിന്‍റെ വ്യാപ്തം ?
a) 4cm3
b) 6cm3
c) 8cm3
d) 12cm3
Show Answer

തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 15. അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയേത്?
a) 11
b) 15
c) 9
d) 7
Show Answer

ഒരു നൃത്തവിദ്യാലയത്തിൽ 50% വിദ്യാർഥികൾ ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്നു. 45% പേർ മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുന്നു. 25% പേർ രണ്ടും പഠിക്കുന്നു. ബാക്കി യുള്ളവർ കഥകളി പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഥകളി പഠിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനമെത്ര?
a) 30
b) 40
c) 25
d) 20
Show Answer

ഒരു യന്ത്രത്തിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ 12, 18, 24 മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് മിന്നുക. ഇവ ഒന്നിച്ച് 6 മണിക്ക് മിന്നി. ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും ഇവ മൂന്നും ഒന്നിച്ച് മിന്നുന്നത്?
a) 7 മണി
b) 7 മണി 15 മിനിറ്റ്
c) 7 മണി 12 മിനിറ്റ്
d) 8 മണി
Show Answer

8 പേർക്ക് 7 മണിക്കൂർ വെച്ച് 27 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ 12 പേർക്ക് 9 മണിക്കൂർ വെച്ച് പൂന്തോട്ട നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടിവരും?
a) 14
b) 12
c) 10
d) 15
Show Answer

6 സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് 45 ആണ്. ഒരു സംഖ്യയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആവറേജ് 46 ആകുന്നു. എന്നാൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്?
a) 52
b) 48
c) 54
d) 46
Show Answer

അർധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ 5 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. അതിന്‍റെ ഇരട്ടി വ്യാസമുള്ള അർധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും?
a) 10 ലിറ്റർ
b) 20 ലിറ്റർ
c) 30 ലിറ്റർ
d) 40 ലിറ്റർ
Show Answer

ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും 12:13 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ 24 കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമെത്ര?
a) 218
b) 388
c) 288
d) 312
Show Answer

ഒരാൾ 18 പേന വാങ്ങിയപ്പോൾ 2 എണ്ണം സൗജന്യമായി ലഭിച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര?
a) 15%
b) 2%
c) 10%
d) 13%
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!