ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും

ലഘുഗണിതവും മാനസിക ശേഷിയും – 10

മീര 40 രൂപയ്ക്ക് 10 പേന വാങ്ങി. 8 എണ്ണം വിറ്റപ്പോഴേക്കും മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിൽ മീരയുടെ ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കുക.

Photo: Pixabay
8÷4(3-2)x4+3-7 = ………
a) 3
b) 5
c) 4
d) -4
Show Answer

മീനു P എന്ന ബിന്ദുവിൽനിന്ന് തെക്കു ദിശയിലേക്ക് 10 m നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 4 m നടക്കുന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 m നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 m നടന്നാൽ P എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് മീനു?
a) 1 m
b) 9 m
c) 14 m
d) 20 m
Show Answer

ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ചുവപ്പുനിറം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ 32 ചെറുകട്ടകളാക്കി വിഭജിച്ചാൽ മൂന്നുവശവും ചുവപ്പ് നിറമുള്ള എത കട്ടകളുണ്ടാകും?
a) 6
b) 10
c) 4
d) 8
Show Answer

മീര 40 രൂപയ്ക്ക് 10 പേന വാങ്ങി. 8 എണ്ണം വിറ്റപ്പോഴേക്കും മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിൽ മീരയുടെ ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കുക.
a) 20%
b) 30%
c) 25%
d) 40%
Show Answer

2018 ജനവരി 1 ഏത് ദിവസമായിരുന്നു?
a) വെള്ളി
b) ശനി
c) തിങ്കൾ
d) ബുധൻ
Show Answer

നിഷ 15,000 രൂപ 12% നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിലും അതേ തുക അതേ പലിശ നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബാങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷത്തിനുശേഷം നിഷയ്ക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന തുകകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും?
a) 300 രൂപ
b) 316 രൂപ
c) 216 രൂപ
d) വ്യത്യാസമില്ല
Show Answer

ഒരു ക്യൂബിന്‍റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമാണ്. ക്യൂബിന്‍റെ വശത്തിന്‍റെ നീളമെത?
a) 8 യൂണിറ്റ്
b) 4 യൂണിറ്റ്
c) 1 യൂണിറ്റ്
d) 6 യൂണിറ്റ്
Show Answer

ലൈല ഒരു ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് 13-ാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് 9ാമതുമാണ്. ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്
a) 21
b) 22
c) 24
d) 31
Show Answer

വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്?
a) 36
b) 64
c) 121
d) 147
Show Answer

ഒരു സംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തോട് 36 കൂട്ടിയാൽ 100 കിട്ടും. സംഖ്യയേത്?
a) 600
b) 560
c) 620
d) 640
Show Answer

നിഷ 2000 രൂപ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. എട്ട് വർഷത്തിനുശേഷം തുക ഇരട്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പലിശനിരക്ക് എത്ര?
a) 12%
b) 122%
c) 134%
d) 13%
Show Answer

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഇടത്തുനിന്ന് 15-ാമത് വരുന്ന അക്ഷരത്തിന്‍റെ ഇടത്ത് 4-ാമതായി വരുന്ന അക്ഷരമേത്? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a) E
b) K
c) J
d) I
Show Answer

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയെ ക്രമംതിരിച്ച് എഴുതിയശേഷം ഒന്നിടവിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ നീക്കംചെയ്താൽ പുതിയ ശ്രേണിയിൽ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരം ഏത്?
a) 0
b) M
c) P
d) N
Show Answer

50 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസിൽ മഞ്ജുവിന്‍റെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് 7 ഉം പ്രീതയുടെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്നും 32 ഉം ആയാൽ ഇവർക്കിടയിൽ എത്രപേരുണ്ട്?
a) 9
b) 11
c) 12
d) 15
Show Answer

ഗോപിയുടെയും സുരേഷിന്‍റെയും ശമ്പളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 6:5 ആണ്. സുരേഷിന്‍റെയും ജയന്‍റെയും ശമ്പളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 3:7 ആണ്. എങ്കിൽ ഗോപിയുടെയും ജയന്‍റെയും ശമ്പളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമെത്ര?
a) 2:3
b) 6:7
c) 5:6
d) 18:35
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!